Blockchains

Hva er blockchains?

Blockchain er en type teknologi som gjør det mulig å dele informasjon og gjennomføre transaksjoner uten en tredjepart. Informasjonen som deles her kan ikke endres eller fjernes etter at den er lagt inn i systemet, dette gjør at aktørene ikke trenger å stole på hverandre. Blockchain eies ikke av noen, men informasjonen vil uansett være 100% pålitelig. 

Hvordan kan vi bruke denne teknologien?

Globalisering har ført til asymmetrisk informasjon da f.eks. produksjonen foregår i et annet land, språklige utfordringer, teknologi og politikk. Dermed vet vi ikke forholdene under produksjonen av en vare. Blockchain teknologien gir mulighet til dokumentbarhet innenfor bærekraft. Vi kan dermed dokumentere alle aktivitetene gjennom forsyningskjeden, altså vi kan se produktets livssyklus helt frem til forbrukeren. 

Som forbruker ønsker man å velge produkter som er bærekraftige, og unngå å bli lurt av «greenwashing». Derfor vil bruk av denne type teknologi være med på å dokumentere dette og eventuelt avdekke uetiske forhold i forsyningskjeden. 

Hvordan kan vi bruke blockchain i palme olje produksjonen? 

Palmeolje ble et viktig tema for en del år tilbake da det viste seg at Indonesias og Malaysias regnskoger ble ødelagt av ikke bærekraftig produksjon. Ved brukt av blockchain teknologi kan plantasjearbeidere effektivisere innhøstingen ved å merke frukten. Det kan da bli lagt inn informasjon som lokasjonen til treet, plantasje ID, plantasjearbeiderens ID, dato og tidspunkt. De kan da registrere dette i ekte tid i blockchain. Bedriften kan da dokumentere til forbrukerne at palme oljen kommer fra en bærekraftig produksjon. GPS data som er tilgjengelig gjennom Blockchain gjør at vi kan spore varens reise fra plantasjen til forbruker. Derfor kan sluttproduktet merkes med RFID, NFC eller QR koder for at forbrukeren kan følge produktets livssyklus.

Kilder

  • https://sprint.no/artikler/hva-er-egentlig-blockchain

FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål ble utviklet høsten 2015, og ble satt på dagsorderen for de fleste bedrifter i løpet av 2016. Men hvordan bidrar egentlig en bedrift til å oppnå målene?

Hva er bærekraftig utvikling?

«Utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov.»
-FNs verdenskommisjon for miljø og utviklingsrapport ’Vår felles framtid’ (1987)

Bærekraft målene består av tre dimensjoner; miljø og klima, sosiale forhold og økonomi. Ut ifra dette har de laget 17 mål. 

Bilderesultater for fns bærekraftsmål

Hvordan bidrar Orkla til å nå bærekraftsmål?

I 2016 satt Orkla FNs bærekraftsmål på agendaen. I sin strategi har de valgt fem hovedtemaer; ernæring og helse, mattrygghet, ansvarlige innkjøp, miljø og omtanke for mennesker og samfunn.

rekraftsmål 2 – utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, og fremme bærekraftig landbruk

Hvordan skal vi nå målet?
Verdenssamfunnet må investere i jordbruk rettet mot bærekraftig matproduksjon og produktivitet.

Når er målet nådd?
Når det er etablert robuste landbruksmetoder og bærekraftige systemer for matproduksjon på verdensbasis.

Orkla bidrar til å nå dette målet ved samarbeid med bøndene og andre interessenter om sporbarhet og trygge produksjonsmetoder. Dette gjør de ved å bruke råvarer som produseres på tradisjonelle måter, uten genmodifisering. Innen 2025 ønsker de å oppnå bærekraftig produksjon av jordbruks-produkter, marine og animalske råvarer. Samt bidra til langsiktig forbedring av levevilkårene for 50 000 bønder. 

Kilder